วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประวัติโรงเรียนบรบือวิทยาคาร

   
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร   อำเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม      เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
แบบสหศึกษา ขนาดใหญ่  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  7  เมษายน
พ.ศ. 2514  ตั้งอยู่เลขที่  59    ถนนแจ้งสนิท    หมู่ที่  16    คุ้มศรีพิลา   ตำบลหนองสิม   อำเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ทั้งหมด   50  ไร่   17.20  ตารางวา    ปีแรกได้รับอนุมัติให้เปิด   2  ห้องเรียน
โดยอาศัยอาคารโรงเรียนบ้านบรบือ  (บรบือราษฎร์ผดุง)    เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว    ปีงบประมาณ   2515     โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารประกอบอื่น ๆ   จึงได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านบรบือ  (บรบือราษฎร์ผดุง)    มาตั้งอยู่ในปัจจุบัน
ปีการศึกษา  2538     เปิดสอน  50  ห้องเรียน      นักเรียน  2,229  คน     ครู  83  คน    ในปีนี้โรงเรียนเปิดสอนระดับ ปวช. เพิ่ม 2 ห้องเรียน  มี  นายพงษ์สวัสดิ์  ลาภบุญเรือง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8
ปีการศึกษา  2542     เปิดสอน  54  ห้องเรียน นักเรียน  2,808  คนครู  83  คน ครูอัตราจ้าง  8 คน ปวช.  2  ห้องเรียน  มี  นายทองม้วน  สิงห์สู่ถ้ำ  เป็นผู้อำนวยการระดับ 9
ปีการศึกษา  2544     เปิดสอน  57  ห้องเรียน นักเรียน  2,237  คน ครู  87  คน   ครูอัตราจ้าง  5 คน        มี  นายไพบูลย์  อนุแสน  เป็นผู้อำนวยการระดับ 8
ปีการศึกษา  2545     เปิดสอน  54  ห้องเรียน  นักเรียน  2,334  คน  ครู  89  คน 
 มี  นายประกาย  บัตรศิริมงคล  เป็นผู้อำนวยการระดับ 9
ปีการศึกษา 2546  เมื่อมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546  ตั้งแต่วันที่  7   กรกฏาคม   พ.ศ. 2546  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ได้ยุบรวมเข้ามาอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
ปีการศึกษา  2548   โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตร ปวช. เป็นปีสุดท้าย  จึงเปิดสอนเฉพาะช่วงชั้นที่ 3-4 มีจำนวน  53  ห้องเรียน  นักเรียน 2,200  คน  ครู  87  คน  นางสุมาลย์  สุรมณี  เป็นผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา  2549  เปิดสอนเฉพาะช่วงชั้นที่ 3-4 มีจำนวน  53  ห้องเรียน  นักเรียน 2,340  คน
 ครู  88  คน  บุคลากรทางการศึกษา 5 คน พนักงานราชการ 1  คน  มีนายพิศิษฐ์   วรรณศรี 
เป็นผู้อำนวยการระดับ 8   ตั้งแต่วันที่ 17  พฤศจิกายน 2549 


ปีการศึกษา  2550  ในปีนี้โรงเรียนเปิดสอนระดับ ปวช. พาณิชยกรรม ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาขึ้นใหม่อีก 2 ห้องเรียน  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ช่วงชั้นที่3 และ 4)  โดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 )และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช  2524  ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) ของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อยมา   ในปีการศึกษา 2545  กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544     ในโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนเครือข่ายตั้งแต่ปี   2545  และโรงเรียนบรบือวิทยาคารได้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  เป็นต้นมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546  และได้พัฒนาให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง   และได้จัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนอย่างหลากหลายเต็มตามศักยภาพ  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเลือกกิจกรรมชุมนุมเสริมหลักสูตรตามความถนัดและความสามารถของนักเรียน
ปีการศึกษา 2551  โรงเรียนเปิดทำการสอน  โรงเรียนเปิดช่วงชั้นที่ 3-4  โดยเปิดสอนหลักสูตร ปวช.  และหลักสูตรตามโครงการ  Mini  English  Program  จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  54  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  2,329  คน  จำนวนครู  89 คน   รวมบุคลากรทั้งสิ้น   103  คน  มีนายพิศิษฐ์  วรรณศรี เป็นผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปัจจุบันโรงเรียนเปิดช่วงชั้นที่ 3-4  โดยเปิดสอนหลักสูตร ปวช.  และหลักสูตรตามโครงการ  Mini  English  Program  จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  61  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  2,330  คน  จำนวนแยกเป็นนักเรียนชาย  987  คน  นักเรียนหญิง  1,343  คน    จำนวนครู  100 คน  ลูกจ้างประจำ  6  คน   พนักงานราชการ  3  คน  พนักงานราชการ  3   คน  พนักงานธุรการ  2  คน   เจ้าหน้าที่สำนักงาน  2  คน  รวมบุคลากรทั้งสิ้น   113  คน  มีนายพิศิษฐ์  วรรณศรี เป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนคนปัจจุบัน
แผนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในอนาคต โรงเรียนมุ่งพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้านควบคู่กันไป   โดยมีเป้าประสงค์ให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้  มีความสุขในสังคม อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน    ดำเนินการให้มีการบริหารจัดการโดยโรงเรียนเป็นฐาน  ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหา หลักสูตรสถานศึกษาต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  ครูและผู้บริหารต้องมีเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ   โรงเรียนได้นำเทคโนโลยีมาสู่กระบวนการเรียนการสอน  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ   พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความดีความรู้และความสุขของผู้เรียนภาพอนาคต โรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกับชุมชนในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดี  มีความรู้  และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตสังคมได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ โดยให้มีองค์ประกอบที่เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์  คือ มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  ชูคุณธรรม  นำกีฬา  ร่วมพัฒนาสังคม นิยมไทยการอบรมการจัดทำแผนการเรียนรู้

การอบรมการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบรบือวิทยาคารร่วมกับโรงเรียนนำร่องเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดอบรมการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 โดยวิทยากรจากสำนักพระราชวัง ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 16 โรงเรียน

ขอเชิญร่วมงาน "คืนสู่เหย้า เว้าความหลัง รวมพลังลูกเขียวขาว"
เพื่อสมทบทุนสร้างโรงอาหาร ณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554

ความเป็นมาและความสำคัญ
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 ได้ให้บริการนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งผลิตนักเรียนออกรับใช้สังคมมาแล้ว 39 รุ่น โรงเรียนได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียบการสอนมาตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และแนวปฏิรูปการศึกษา จนกลายเป็นโรงเรียนยอดนิยมขนาดใหญ่พิเศษที่ต้องรองรับนักเรียนกว่า 2,500 คน ต่อปี
ปัญหาที่ตามมาคือ การให้บริการด้านอาคารสถานที่ที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยเฉพาะโรงอาหารของนักเรียนที่โรงเรียนไม่เคยมีโรงอาหารที่เป็นมาตรฐานสำหรับบริการนักเรียนให้ทั่วถึง เพราะงานก่อสร้างอาคารสถานที่ส่วนใหญ่ต้องอาศัยงบประมาณจากทางราชการที่มีอย่ค่อนข้างจำกัด
จากการประชุมปรึกษาของคณะครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นตรงกันว่า โรงเรียนควรจัดระดมทุนจากเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงและศรัทธาเดียวกัน เพื่อรวมพลังไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการสร้างโรงอาหาร ด้วยการจัดงาน "คืนสู่เหย้า เว้าความหลัง รวมพลังลูกเขียวขาว"

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่น
2. เพื่อสร้างความสัมพัทธภาพอันดีระหว่างศิษย์เก่ากับสถาบัน
3. เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานแก่กันและกัน
4. เพื่อจัดทุนสร้างโรงอาหารนักเรียนโรงเรียนบรบือวิทยาคาร

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
-----------------------------------------------------------------
เวลา 09.00 - 18.00 น. - ลงทะเบียนศิษย์เก่า
เวลา 18.00 - 18.30 น. - ประธานกล่าวรายงาน
เวลา 18.30 - 19.00 น. - ปาฐกถาพจน์พิเศษ ศิษย์พี่ – ศิษย์น้อง - มอบกฐินผ้าป่า
เวลา 19.00 - 20.00 น. - เสนอชื่อกรรมการ และเลือกประธานชมรมศิษย์เก่า
เวลา 20.00 - 23.00 น. - พิธีกรสัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบ อาชีพ - ดนตรี ลีลาศ รำวง กิจกรรมบนเวที

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูศรีนรินทรานุวัตร เจ้าคณะอำเภอบรบือ
พระครูวีรธรรมานุศาสน์(ประมวล รังสร้อย) เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบรบือ
คณะกรรมการอุปถัมภ์
ฯ พณฯ ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ส.ส. สรรพภัญญู ศิริไปล์ สจ.ชนินทร์ มีนาสันติรักษ์ สจ.วิเชียร จงชูวณิชย์ สจ.สงกรานต์ ศิริไปล์ นายวิสูตร จงชูวณิชย์
นายสิทธิ พิพัฒชัยกร นายอำเภอบรบือ นายกิตติ ศรีสถิตย์ ประธานคณะกรรมสถานศึกษา
นายพิศิษฐ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบรบือ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาบรบือ นายแพทย์อภิชัย สิมานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ดร.กริชพัฒน์ ภูวนา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบรบือ นายชาญชาติ มูลดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย นายศักดิ์สิทธิ์ คำยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ นายเฉลิม สาคุณ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 1
นายพินิจ พระศรี นายสุเวช ทองนุช นายอุดม โตสุพันธ์ นายสมัย สุดจริง นายสุพจน์ เพชรกอง นายประจวบ ถิรทินรัตน์ นายอุดม ถาวรพยัคฆ์ นางสำราญ ดีจันทร์ นายไพทูรย์ พรเพ็ง
นางเยาวลักษณ์ เรกะลาภ นายมีฤทธิ์ ปัญญาวงษ์ นายเรืองสินธุ์ จูวัฒนสำราญ

เพื่อความสะดวกของท่าน โปรดโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาบรบือ บัญชีเลขที่ 417-0-31404-2
ชื่อบัญชี ผ้าป่าศิษย์เก่า เขียว-ขาว รร.บรบือวิทยาคาร

ติดต่อสอบถามหรือสำรองที่นั่งได้ที่
โทร : 043-771026 (โรงเรียนบรบือวิทยาคาร)

คืนสู่เหย้าศิษย์ บ.ค.

 
ด้วยโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จะจัดงานคืนสู่เหย้าชาว บ.ค. ในวันที่ 1 เดือนมกราคม 2554 ดังนั้นจึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกคน ทุกรุ่น ร่วมงานในวันดังกล่าว และทางโรงเรียนขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่าทุกท่านประชาสัมพันธ์แจ้งศิษย์เก่าคนอื่น เพื่อให้รับทราบโดยทั่วถึงกัน ทางโรงเรียนบรบือวิทยาคาร     ขอขอบพระคุณศิษย์เก่าท่านมา ณโอกาสนี้ด้วย ติดต่อผู้ประสานงาน รองฯวิทูลย์ สืบศรี (0807673919)
หากท่านใดไม่สามารถมาร่วมงานในวันดังกล่าวได้และมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคสมทบเพื่อทำบุญ สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกุงไทย หมายเลข 417-0-31404-2 ชื่อบัญชี ผ้าป่าศิษย์เก่าเขียว-ขาว โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยส่ง Fax 043-771027 หรือ ส่ง E-mail:
borabuwit@gmail.com เพื่อโรงเรียนจะได้มอบอนุโมทนาบัตรให้ท่านภายหลัง